فال امروز
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

باغبان گر پنج روزی صحــبت گــل بــایدش

بر جـــفای خــار هجران صبر بلبل بایــدش

ای دل اندربند زلفش از پریــشانــی منـال

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بـایدش

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهــرو گـــر صـــد هنـــر دارد توکل بایـدش

با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حـرام

هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش

نازها زان نرگس مستانهاش باید کشـیـد

این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش

ساقیا در گردش ساغر تعـلل تـا بــه چـند

دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش

کیست حافظ تا ننوشد بــاده بـی آواز رود

عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

---------------------------------------------

خدا به خیر بگذراند.