فال
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده​ایمره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدمسبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشتبا چنین گنج که شد خازن او روح امینلنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاستآبرو می​رود ای ابر خطاپوش ببارحافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما

 

از بد حادثه این جا به پناه آمده​ایمتا به اقلیم وجود این همه راه آمده​ایمبه طلبکاری این مهرگیاه آمده​ایمبه گدایی به در خانه شاه آمده​ایمکه در این بحر کرم غرق گناه آمده​ایمکه به دیوان عمل نامه سیاه آمده​ایماز پی قافله با آتش آه آمده​ایم